3. temeljni sklepi poročila o pregledu raziskav o dobrobiti istospolnih skupnosti

Društvo psihologov Slovenije (DPS) je pred referendumom objavilo svoje stališče v podporo zakonu, kjer se sklicuje tudi na rezultate znanstvenih raziskav. V Skupini za spodbujanje kritičnega mišljenja so zato podrobneje preučili kar 31 raziskav, na katere se sklicuje Društvo psihologov Slovenije in prišli do sklepa, da jih zaradi nezadostne metodologije ne moremo posplošiti na celotno populacijo, zato so nereprezentativne.

Preberi več “3. temeljni sklepi poročila o pregledu raziskav o dobrobiti istospolnih skupnosti”

Raziskovalno poročilo o pregledu empiričnih primerjav dobrobiti istospolnih skupnosti in zakonskih zvez ter dobrobiti otrok v njih

Povzetek

Ob letošnji spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v smeri popolne izenačitve istospolnih z raznospolnimi zvezami je svoje stališče podalo Društvo psihologov Slovenije. V njem so na podlagi rezultatov različnih študij trdili, da spolna usmeritev staršev ne vpliva na razvoj njihovih otrok.

Pri svojem raziskovanju smo se osredinili na primerjavo otrok, ki odraščajo z istospolnimi starši, z otroki, ki odraščajo z mamo in očetom. V vseh raziskavah smo preverili velikost vzorca in način vzorčenja. Nujna pogoja, da se rezultate neke raziskave sme posplošiti in prenesti na celotno populacijo, sta dovolj velik vzorec in izbira vzorca na podlagi verjetnostnega vzorčenja.

V to metaraziskavo smo vključili študije, ki so bile navedene v izjavi Društva psihologov Slovenije. Osredinili smo se na štiri empirične in tri metaraziskave. Kriterij za izbiro študije in njeno vključitev v našo metaraziskavo je bil naslednji: empirična raziskava, ki primerja dobrobit otrok v istospolnih skupnostih z otroki, ki živijo v družini z mamo in očetom. Za merljive spremenljivke smo izbrali velikost vzorca posamezne raziskave in način vzorčenja.

Ugotovili smo, da sta izmed 31 študij, ki smo jih zajeli v metaraziskavo, samo dve imeli vzorec, izbran na način verjetnostnega vzorčenja. Najmanjši vzorec je vključeval 15 oseb, največji pa 100, kar pomeni, da v povprečju vzorci niso bili veliki; v raziskavi je povprečno sodelovalo 45 oseb, ki je predstavljajo vzorec, in 45 oseb, ki je predstavljalo kontrolni vzorec.

Na podlagi teh dejstev smo prišli do podobnega sklepa kot druge raziskave, in sicer, da velik del študij, ki naj bi dokazovale, da se v razvoju otrok iz istospolnih skupnosti ali družin z mamo in očetom ne pojavljajo statistično pomembne razlike, ni verodostojen za celotno populacijo. Zaradi tega menimo, da tovrstnih raziskav ne moremo in ne smemo uporabiti kot končen in pravilen odgovor na vprašanja o razvoju otrok v istospolnih zvezah. Zatrjevanje v tej smeri razumemo kot zavajanje ljudi.

Preberi več “Raziskovalno poročilo o pregledu empiričnih primerjav dobrobiti istospolnih skupnosti in zakonskih zvez ter dobrobiti otrok v njih”